Podatek od zysków giełdowych

Wszystko o podatku od zysków giełdowych

Polskie prawo nakłada na inwestorów grający na giełdzie obowiązek zapłacenia podatku od zysków powstałych w wyniku inwestycji giełdowych. Podatek ten obliczany jest na podstawie formularza PIT 8C przesyłanego przez domy maklerskie (do końca lutego) tak inwestorom, jak i urzędom skarbowym.

Wysokość podatku wynosi 19% zysku z inwestycji giełdowych. Podatek ten powinien zostać przez inwestora rozliczony na formularzu PIT 38 (do końca kwietnia). Jeśli inwestor poniósł stratę również powinna ona zostać wykazana w zeznaniu podatkowym.

WAŻNE! W zeznaniu podatkowym podawane są jedynie zyski i straty z inwestycji już zakończonych. Jeśli kurs akcji wzrósł, ale nie zostały one sprzedane – nie są też uwzględniane w PIT za dany rok.

Jeśli inwestor posiada kilka obsługujących go domów maklerskich powinien dodać zysk ze wszystkich formularzy PIT 8C i sumę wpisać w PIT 38.

WAŻNE! Na druku PIT 8C nie są uwzględniane dochody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanemu podatkiem dochodowym, a więc dochody z dywidend i odsetek od obligacji.