Jak działają instrumenty rynku kapitałowego?

Papiery wartościowe

Najważniejszym instrumentem rynku kapitałowego są papiery wartościowe, czyli dokumenty, które potwierdzają prawa majątkowe osoby je posiadającej. Najogólniej rzecz ujmując można mówić o dwóch typach papierów wartościowych są to papiery wartościowe o charakterze udziałowym oraz papiery wartościowe potwierdzające wierzytelności.

Papiery wartościowe o charakterze udziałowym, to takie które potwierdzają, że ich posiadacz jest współudziałowcem spółki obecnej na giełdzie. Do papierów wartościowych o tym charakterze można zaliczyć: akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz udziały.

Druga grupa papierów wartościowych, którymi obrót odbywa się w ramach rynku kapitałowego są dokumenty potwierdzające prawa do wierzytelności. Innymi słowy są to dokumenty, w których instytucja czy firma je emitująca stwierdza, że zaciągnęła dług u posiadacza takiego dokumentu i jest zobowiązana do jego spłacenia. Wśród tego typu papierów wartościowych można wymienić: obligacje, a także bony komercyjne.