Instrumenty podstawowe i instrumenty pochodne

Instrumenty rynku kapitałowego

Na rynku kapitałowym funkcjonuje wiele instrumentów ich wspólną cechą jest fakt, że ich termin ważności musi wynosić przynajmniej 1 rok. Wśród instrumentów jakie można spotkać na rynku kapitałowym wyróżnia się instrumenty podstawowe oraz instrumenty pochodne nazywane także derywatami. Inny podział mówi o papierach wartościowych i instrumentach nie będących papierami wartościowymi.

Instrumenty podstawowe – są to wszystkie papiery wartościowe, czyli: akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru, listy zastawne, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne. Więcej na temat papierów wartościowych można przeczytać w artykule: Jak działają instrumenty rynku kapitałowego?

Instrumenty pochodne – są to instrumenty niebędące papierami wartościowymi dzieli się je na dwie grupy: instrumenty symetryczne, do których zaliczane są kontrakty terminowe i swapy oraz na instrumenty niesymetryczne, czyli opcje. Wartość derywat zależna jest od wartości instrumentów bazowych oraz od czynników poza giełdowych np. pogody.