Słownik pojęć przetargowych

Każdy przedsiębiorca zastanawiający się nad wzięciem udziału w przetargu powinien zapoznać się ze słownikiem pojęć, które mogą okazać się przydatne podczas postępowania przetargowego.

A

Aukcja elektroniczna – jest to forma dogrywki, rozpisujący przetarg może w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zorganizować dodatkowo aukcję elektroniczną. Wówczas ocena zapytań ofertowych następuje automatycznie, na podstawie zadanych algorytmów, czyli warunków wcześniej ustalonych przez zamawiającego. W aukcji elektronicznej zamawiający nie może ingerować, ocena odbywa się automatycznie. Taka forma jest dopuszczalna, jeśli została ona przewidziana podczas przygotowania przetargu, a oferenci zostali o niej poinformowani.

G

Gwarancja przetargowa – jest to gwarancja składana przez firmę biorącą udział w przetargu jako zabezpieczenie wpłaty kaucji, nazywanej w postępowaniu przetargowym – wadium. Dokładne informacje czym jest gwarancja przetargowa oraz o rodzajach takich gwarancji można znaleźć na stronie – http://gwarancjeprzetargowe.pl.

N

Nieograniczony przetarg – jest to rodzaj przetargu, do którego przystąpić może każda firma, nie ma bowiem żadnych dodatkowych obostrzeń, a wiadomość o przetargu podawana jest do publicznej wiadomości.

O

Oferent – jest to osoba lub instytucja, które składają ofertę przetargową.

Ograniczony przetarg – jest to forma przetargu, w której zapytania o przedstawienie oferty kierowane są wyłącznie do firm spełniających określone wcześniej kryterium.

P

Przetarg – jest to rodzaj konkursu czy aukcji, który organizowany jest przez podmioty gospodarcze lub jednostki administracji publicznej. Celem organizowania przetargu jest wybór najkorzystniejszej dla firmy oferty na wykonanie usługi będącej przedmiotem przetargu lub na dostawę towaru określonego w przetargu.

U

Ubezpieczenie kontraktu – jest to ubezpieczenie, do wykupienia, którego często zobowiązana jest firma – oferent. Ubezpieczenie kontraktu ma zapewnić prawidłowe wykonanie kontraktu, w razie zaś niedotrzymania warunków umowy, ubezpieczenie kontraktu pokrywa szkody jakie może ponieść firma organizująca przetarg w wyniku niedotrzymania warunków umowy przez wybraną w postępowaniu przetargowym firmę.

W

Wadium – jest to swoista gwarancja przetargowa składana w postaci określonej sumy pieniędzy na ręce organizatora przetargu lub do depozytu sądowego, stanowi ona zabezpieczenie, że oferent nie wycofa swojej oferty, ani też jej nie zmieni.

Z

Zamówienie z wolnej ręki – dotyczy przetargów i prawa zamówień publicznych, gdzie zamówienie składane jest na podstawie negocjacji wyłącznie z jednym oferentem.